Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – Algemeen

1.1 “Maishashop.nl” is een onderdeel van MAISHA IMPEX.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de "verkoper": "Maisha Impex" 
1.3 "De koper": de (potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van "Maisashop.nl".
1.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Kindercar.nl. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Kindercar.nl zijn overeengekomen.

Artikel 2 - Aanbod en overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door de koper wordt aanvaard, heeft Maishashop.nl het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.2 Een overeenkomst tussen Maishashop.nl en de koper komt tot stand nadat Maishashop.nl de aanvaarding van haar aanbod door de koper online heeft bevestigd en de koper de ontvangst van de bevestiging van acceptatie heeft bevestigd.

Artikel 3 - Prijzen/tarieven en betalingscondities

3.1 De door Maishashop.nl in een aanbieding/orderbevestiging aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en gelden uitsluitend voor de in de aanbieding/orderbevestiging genoemde prestaties of leveringsomvang.
3.2 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro's (€) en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, de prijzen zijn exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld.
3.3 Maishashop.nl behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. De koper is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden binnen tien (10) dagen na de mededeling van Maishashop.nl van de prijsverhoging.
3.4 Alle bestellingen zullen door de koper vooraf worden betaald. Na ontvangst van de betaling worden de bestelde goederen geleverd volgens onze condities (artikel 4).
3.5 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Maishashop.nl bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en verdere voorwaarden te wijzigen

Artikel 4 - Levering / leveringstermijnen

4.1 Het versturen van de bestelling geschied over het algemeen via PostNL, DHL of GLS. Er wordt gestreefd naar een leveringstijd binnen 2 werkdagen.
4.2 Te maken verzendkosten of bezorgkosten zijn voor rekening van koper tenzij anders vermeld, dit is niet terug te vorderen na levering.
4.3 De door Maishashop.nl opgegeven uiterlijke levertijd van 30 dagen zal als fatale termijn worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen Maishashop.nl en de Koper. Bij het vooruitzicht op een niet tijdige levering zal Maishashop.nl de koper tijdig om een langere levertermijn verzoeken. Wanneer de producten niet binnen de gestelde levertermijn van 30 dagen (tenzij anders overeengekomen) geleverd kunnen worden heeft de koper het recht de koop te ontbinden en zal binnen 30 dagen na reclamering het reeds vooruitbetaalde bedrag worden geretourneerd.
4.4 Maishashop.nl behoudt zich binnen de gestelde levertermijn het recht voor om tot deelleveringen over te gaan, zodat een bestelling in 2 of meerdere zendingen wordt verzonden. De extra kosten die daaruit ontstaan zijn voor rekening van Kindercar.nl.
4.5 Maishashop.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
4.6 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

Artikel 5 - Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

5.1 In geval van tijdelijke overmacht is Maishashop.nl gerechtigd de levertijd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering geldt. Indien de tijdelijke overmacht langer dan 1 maand duurt, zal de koper gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden. Laatstbedoeld recht vervalt evenwel zodra de situatie van tijdelijk overmacht zal zijn opgeheven en het recht tot ontbinding nog niet is ingeroepen.
5.2 De koper is, ingeval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle aan de koper geleverde zaken blijven eigendom van Maishashop.nl totdat alle bedragen die de koper verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Maishashop.nl zijn voldaan.

Artikel 7 – Risico

7.1 Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de koper over op het moment van verzending in de zin van artikel 4 (FCA).

Artikel 8 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten

8.1 De koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Kindercar.nl geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
8.2 Maishashop.nl garandeert niet dat de aan de koper geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Kindercar.nl geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 9 - Niet goed-geld terug

9.1 De koper onderzoekt de producten na ontvangst direct op uitwendige beschadigingen en het compleet zijn. Indien de producten beschadigd of incompleet zijn geleverd moet door de koper binnen twee (2) dagen na ontvangst contact worden opgenomen met Maishashop.nl. Tevens dient er binnen zeven (7) dagen na ontvangst schriftelijk contact op worden genomen met Maishashop.nl, hierbij dienen foto´s van het beschadigde product toegevoegd te worden. Afhandeling geschiedt zoals beschreven onder 9.2.
9.2 Maishashop.nl staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Maishashop betaalt het volledige aankoopbedrag terug als binnen zeven (7) dagen na levering blijkt dat de producten niet goed zijn of anders zijn dan de bestelde producten. Mits regel 9.1 is gerespecteerd. Retourzendingen worden door Maishashop.nl uitsluitend geaccepteerd indien het product is voorzien van originele verpakking en gebruiksaanwijzing. De kosten van retourzending komen voor rekening van de koper. Maishashop.nl zal in geval van ontbinding, binnen 30 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen terugbetalen.
9.3 Het is mogelijk om binnen 7 dagen na ontvangst een bestelling zonder opgave van redenen te retourneren. Wanneer de koper een bestelling wil retourneren, dient hij er voor te zorgen dat een pakket goed verpakt en voldoende gefrankeerd en voorzien van zijn gegevens terug gestuurd wordt. De volgende voorwaarden gelden voor het retour zenden:
Het product mag niet gebruikt zijn en moet nog verkoopbaar zijn.
Het moet onbeschadigd, en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden.
Mocht het tijdens het retourzending beschadiging zijn ontstaan op het product (door vervoer of verkeerd ingepakt) dan mag Kindercar de kosten in mindering brengen van het totaalbedrag. 


Het recht van retour geldt niet voor aankopen van zaken die:
• Tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper
• duidelijk persoonlijk van aard zijn
• door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
• snel kunnen bederven of verouderen
• Aankopen die speciaal, op bestelling zijn gemaakt en zijn derhalve maatwerk. Maatwerk valt buiten dit recht. Het recht van retour geldt niet voor een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken. Het aankoopbedrag zal binnen 30 dagen worden gecrediteerd.

Artikel 10 – Garantie

10.1 Maishashop.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook. Door u te maken of gemaakte kosten vallen nimmer onder de garantie
10.2 De onder lid 1 genoemde garantie geldt gedurende een minimum periode van 12 maanden op frame het frame van fietsen en 2 maanden op accu auto's. 
10.3 Indien gewenst kan Maishashop.nl de koper altijd vragen het product te retourneren voor andere inspectie. De producten dien dan voldoende gefrankeerd retour gezonden te worden. Verzendkosten zijn voor de koper.
10.4 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek ontstaan is als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Maishashop.nl wijzigingen zijn aangebracht dan wel getracht aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. Ook geldt deze garantie niet als Maishashop.nl niet in de gelegenheid is gesteld de eventuele klacht te onderzoeken of te herstellen of als de koper weigert het product voldoende gefrankeerd aan ons toe te zenden voor inspectie.
Tevens geldt de garantie niet op slijtage gevoelige producten.
Kindercar.nl beoordeeld het geretourneerde product na ontvangst op ondeskundig gebruik en/of reparaties. Zonder toestemming van Kindercar.nl hiervoor vervalt de garantie.
10.5 De volgende zaken vallen niet onder de garantie:
·         Problemen aan draaiende/slijtende delen
·         Oxidatie-vorming
·         Lekke banden
·         Schades ontstaan door gebruik
·         Het niet tijdig geven van een service-beurt, maximaal 3 tot 6 maanden na het in gebruik nemen van de fiets
·         Garantie is niet van toepassing als de klant niet goed weet hoe de fiets rijklaar gemaakt moet worden.
10.6 Afgeprijsde artikelen vallen niet onder de garantie 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van Maishashop.nl met betrekking van levering en verkoop van alle artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder punt 10 geregelde garantie.
11.2 De aansprakelijkheid van Maishashop.nl is beperkt tot het bedrag van de opdracht.

Artikel 12 - Bestellingen / communicatie

12.1 Maishashop.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de koper en Kindercar.nl, dan wel tussen Kindercar.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de koper en Kindercar.nl.

Artikel 13 – Persoonsgegevens

13.1 Door de koper ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in onze database. Deze gegevens zijn noodzakelijk en zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling.
13.2 De persoonlijke gegevens zullen niet aan derden doorgegeven worden.

Artikel 14 - Klachten en geschillen

14.1 Op alle overeenkomsten met in Nederland wonende consumenten is het Nederlands recht van toepassing. Maishashop.nl onderwerpt zich aan de jurisdictie van de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument of van de vestigingsplaats van de aanbieder. Dit naar de keuze van de consument.
14.2 Maishashop.nl wijst bij een geschil op de mogelijkheid van bemiddeling en/of bijstand door de Consumentenbond.

Artikel 15 – Klantenservice
15.1 Klantenservice is bereikbaar via de op deze website aangegeven communicatiekanalen. Copyright 2021 Maishashop.nl. Alle rechten voorbehouden.

Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN